راهسازی پرینت سه بعدی

زیرساخت پرینت سه بعدی بزرگراه

/3d-printed-highway-infrastructure

ساختار ابتکاری که تحت عنوان Headwall شناخته می شود، بر روی A30 در کورنوال نصب شده است و مجهز به حسگرهای توسعه یافته توسط دانشگاه کمبریج است. این حسگرها اطلاعات لحظه‌ای مربوط به دما، کرنش و فشار را ثبت و ارائه می‌کنند و امکان تشخیص زودهنگام عیوب را فراهم می‌کنند.